تبلیغات
محیط زیست - در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند
یکشنبه 24 اسفند 1393

در عصر یخبندان بسیاری از حیوانات یخ زدند و مردند

   نوشته شده توسط: حسن مرادپور    نوع مطلب :محیط زیست ،متفرقه ،

خارپشتها وخامت اوضاع رادریافتند تصمیم گرفتند دورهم جمع شوند و بدینترتیب همدیگررا حفظ کنند.ولی خارهایشان یکدیگررادر کنار هم زخمی میکرد. مخصوصا که وقتی نزدیکتر بودند گرمتر میشدند.بخاطر هیمن مطلب تصمیم گرفتند ازکنارهم دور شوند.و بهمین دلیل از سرما یخ زده و میمردند

ازاینرو مجبور بودند برگزینند.یاخارهای دوستان را تحمل کنند و یا

نسلشان از روی زمین  ازبین برود.

دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی که همزیستی با کسی بسیار نزدیک بوجود می آورد زندگی کنند چون گرمای وجود دیگری مهمتراست و این چنین توانستند زنده بمانند

 درس اخلاقی تاریخ

بهترین رابطه این نیست که اشخاص بی عیب و نقص را گردهم می آورد بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنارآید و محاسن آنانرا تحسین نماید